Referat – Bestyrelsesmøde den 17. januar 2023

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat,
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Orientering siden sidst
 4. Økonomi
 5. Temadrøftelse
 6. Projekter
 7. Eventuelt

  Deltagere Anette Buun Syvertsen, Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Carsten Skakkebaek, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, Jan Lauridsen, Louise Foxdal Schmidt, Patrick Czyz Bendsen
  Deltager ikke Ulla Køpfli

 

 1. Godkendelse af referat,
  Godkendt referat af d. 13. december
 2. Godkendelse af dagsorden
  Emner som tilføjes dagsorden
  • Godkendelse af hold til regionsgolf og Danmarksturnering
  • Greenfee-struktur 2023

 3. Orientering siden sidst

a) Formanden
b) Administrationen v/Jan og Anette
c) Udvalgene

a) Formanden

§ Der har været afholdt opfølgende møde med KiK. KiK følte sig ved sidste møde ikke bekendt med den vedtagne rammeaftale. KiK er enig i at alle skal være med til at sikre banens tilgængelighed for alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen har foretaget mindre rettelser og vil fremadrettet arbejde udfra rammeaftalen.

§ Formanden har afholdt årsmøde med Regionsgolf- gruppen. Sidste år modtog bestyrelsen en skrivelse om en episode hvor nogle spillere var kommet i en negativ dialog med Greenkeeperne, samt at nogle medlemmer fandt det svært at blive en del af regionsgolf.
På mødet blev alle enige om, at alle klubbens medlemmer skal have mulighed for at blive en del af brutto-truppen til de enkelte hold, men at det er holdkaptajnen som i sidste ende sætter holdet.
Hvis der opstår situationer ved afviklingen af runderne, skal ledelsen af klubben og Regionsgolf straks informeres.

b) Administrationen ved Jan og Anette

  • §  Medlemsstatistik. Klubbens antal medlemmer er den 1. januar status quo i forhold til 1. januar 2022.
  • §  Trænerstaben. Der arbejdes meget intens på at ansætte en trænerassistent, da Mads ikke alene kan klare medlemmernes efterspørgsel på træning, samt de ønsker klubbens ledelse har til udbud af træningsmuligheder. Det er ikke let at finde kvalificeret arbejdskraft, men der arbejdes pt. på mulige løsninger.
  • §  Administrationen arbejder i vinterperioden med at optimere klubbens faciliteter, så som ny hjemmeside, adgangskontrol til bagrummene og den daglige drift. Der vil løbende blive informerer herom i KlubInfo.
  • §  Sponsorarbejdet er i fuld gang og der bliver opsat nye oversigtskort og sponsortavler til sæsonstart. En ny sponsorbrochure er under udarbejdelse. Denne brochure skal bruges til at udvide klubbens sponsor-medlemmer.
  • §  Der er stor aktivitet i Indoor-centeret, som mange medlemmer bruger både til træning og fornøjelse.

c) Udvalgene
Turneringsplanen for 2023 bliver offentliggjort inden for den kommende uge.

4. Økonomi

a) Budget 2023
b) Årsregnskab 2022 – første udkast er modtaget

  • På baggrund af den store inflation og de stigende priser på stort set alt, havde bestyrelsen en grundig gennemgang og drøftelse af budget 2023.
  • Det foreløbige årsregnskab for 2022 blev gennemgået. Det viser at vi trods årets udfordringer samlet set er kommet godt gennem 2022 med et positivt resultat. Dog belaster det årlige afdrag på ca. 1. mill. kr. på huslånet i stigende omfang likviditeten.

 

5. Temadrøftelse

a) Generalforsamling 2023

Varsling sendes mindst 2 måneder før.

b)  Regionsgolf og Danmarksturnering

c)  Greenfee-struktur for 2023

a)  Generalforsamling 2023 Det er besluttet at afholde Generalforsamling den 23. marts. Varslingsprocedure igangsættes i denne uge.

b)  Regionsgolf og Danmarksturnering Bestyrelsen har godkendt at klubben deltager med 9 hold i Regionsgolf og 6 hold i Danmarksturneringen

c)  Greenfee-struktur 2023 Administrationen har stillet forslag om at ændre klubbens greenfee-struktur, således at året opdeles i sæsoner:

   • lav-sæson, når der spilles vinterbane.
   • en midt-sæson i perioden forår og efterår, hvor banen ikke er på sit højeste.
   • en høj-sæson hvor banen står bedst. Prisen på greenfee foreslås at være differenseret hen over dagen, således at det er muligt at spille billigere i ydertiderne. Derved kan belægningen på banen spredes mere over dagen, og give flere tider til klubbens medlemmer på de mest attraktive tider. Bestyrelsen har godkendt forslaget. Tidsbestilling i GolfBox vil i den kommende sæson udvides med én time om aftenen.

6. Projekter

a) Peters Gård

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget materiale med forslag til udnyttelse af området. Når dette er modtaget, vil der blive afholdt medlemsmøde om det mulige projekt.

 

7. Eventuelt

a)  Trafikken med lastvogne på Mollerupvej til/fra jord depotet – tilbagemelding til Jord.dk.

b)  Vand på vejen mellem klubhus og parkeringsplads

a)  Der er løbende udfordringer med den tunge trafik af lastvogne, som taber jord/sten samt laver skader på vejen ved kørsel på Mollerupvej
Jord.dk har udfordringer med stor udskiftning af chauffører, som ikke altid forholder sig til de retningslinjer de får. Arbejdet forventes at fortsætte i yderligere mindst ét år. Jord.dk har foreslået at vejen helt lukkes, hvilket klubben dog ikke ønsker. Bestyrelsen beder Jord.dk om at opsætter yderligere skiltning for at sikre at jordkørsel kun foregår med tilkørsel fra Langengevej.

b)  Brønden mellem hul 9 og driving range er ødelagt og der skal etableres nyt dræn for at undgå oversvømmelse med regnvand. Klubben har forpligtelse til at udbedre dette, og vil indhente tilbud på at få udbedret skaden. Udgiften forventes at blive i omegnen af kr. 60.000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mollerup Golf Club

Banestatus

DER SPILLES SOMMERBANE.

Vigtigt om robotterne
Nu bliver alle fairways og semirough klippen af robotter. Robotterne er programmeret og styres via GPS-signaler.

De kører derfor IKKE ud på vejen, i søen eller bunkers selv om det kan se sådan ud.
Spillerne må derfor IKKE stoppe robotten, da klipning af arealerne vil blive forsinket. Genstart af robotterne kræver manuel og kyndig betjening.

 
Kørsel med buggy er tilladt. 

 

 

Driving Range

Boldautomaten er åben for boldtræk. 

Det er derfor IKKE tilladt selv at samle bolde på rangen. 

BEMÆRK: Bolde fra driving rang må IKKE fjernes og bruges andre steder. 

Risskov, DK
10:48 juni 2024
16°C
Wind: 19 Km/h
Pressure: 1013 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 04:30
Sunset: 22:10