Generalforsamling

Til medlemmer af Torsdagsherrerne
Hermed indkaldes til Generalforsamling 
Torsdag 28 november klokken 19.00
I Mollerup Golf Club.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af 2 stemmetællere

3.      Bestyrelsens beretning

4.      Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse

5.      Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år

6.      Behandling af indkomne forslag

7.      Valg af formand

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.      Valg af 2 suppleanter

10.   Valg af 1 revisor

11.   Valg af 1 revisorsuppleant

12.   Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før Generalforsamlingen

Vi ses

Mvh

Bestyrelsen.