Vedtægter

1. Formål

Klubbens navn er Mollerup Seniorklub.

Klubben er en afdeling under Mollerup Golf Club og skal til enhver tid følge hovedklubbens vedtægter og beslutninger.

Seniorklubbens formål er:

  • At arrangere ugentlige matcher for seniorer
  • At arrangere venskabsmatcher med andre klubber i området
  • At udbygge det sportslige og sociale samvær i Seniorklubben.

 

2. Medlemskab

Alle damer over 50 år og alle herrer over 55 år, som er medlem af Mollerup Golf Club, og som har ret til at spille på stor bane, kan blive medlem af klubben.

Indmeldelse i klubben sker automatisk ved første deltagelse i en seniormatch.

3. Kontingent og match-fee

Der betales ikke kontingent til Seniorklubben

Match-fee fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

4. Matcher

Bestyrelsen udarbejder matchprogram og matchbestemmelser for sæsonen. Matcher i Seniorklubbens regi organiseres almindeligvis i samarbejde med en af bestyrelsen udpeget matchledergruppe.

5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af match-fee
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af 2 suppleanter
  10. Valg af revisor
  11. Valg af revisorsuppleant
  12. Eventuelt

 

Forslag til behandling under pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal offentliggøres senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Der indkaldes til generalforsamling ved opslag i klubhuset, samt på Seniorklubbens del af Mollerup Golf Clubs hjemmeside, hvis en sådan findes, og hvis muligt via Golfbox’ meddelelsessystem senest 4 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afgør alle forslag ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

På forlangende af mindst 5 medlemmer foretages skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen skal kort beskrevet optages i klubbens forhandlingsprotokol, der skal underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, eller efter skriftlig begæring fra mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer. En sådan begæring skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes ved mindst 2 ugers varsel ved opslag i klubhuset, samt på Seniorklubbens del af Mollerup Golf Clubs hjemmeside, hvis en sådan findes, og hvis muligt via Golfbox’ meddelelsessystem.

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Hvis formanden får forfald, indtræder næstformanden i formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden tegner foreningen over for Mollerup Golf Clubs bestyrelse, venskabsklubber og sponsorer samt øvrige eksterne og interne relationer.

7. Økonomi og regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

Kasserer og formand tegner økonomi.

Formand og kasserer gives fuldmagt til foreningens konto i pengeinstitut. Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

8. Sponsorrater
Sponsorater tegnet af Seniorklubben skal godkendes af hovedklubben, og det er hovedklubbens sekretariat der udsender faktura. Efter indbetaling overføres pengene til Seniorklubbens konto i pengeinstitut.

9. Vedtægtsændringer
Ændringer i ovenstående vedtægter kan foretages på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Opløsning af Seniorklubben kan foretages med simpel stemmeflerhed på en generalforsamling, hvor mindst 50% af Seniorklubbens medlemmer deltager. Hvis de fremmødte ikke udgør mindst 50 % af medlemmerne, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med ”Opløsning af Seniorklubben” som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning kan på denne generalforsamling ske ved simpel stemmeflerhed uafhængigt af antal fremmødte. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Ovenstående vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 11. december 2007.