Ordens- og etiketteregler

Spil på baneanlægget i Mollerup Golf Club er underlagt The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew’s golfregler og herunder R&A/ DGU’s ordens- og etiketteregler, nedenstående ordens- og etiketteregler samt offentliggjorte lokalregler for MGC.

Generelt:

Det er den enkelte spillers ansvar og pligt

 • At udvise hensyn og høflighed over for andre spillere og klubbens personale.
 • At udvise stor hensynsfuldhed over for publikum, der færdes på veje og stier i relation til anlægget.
 • At spille efter reglerne og udvise ærlighed.
 • At bevare en sober omgangstone.
 • At udvise en adfærd, der lever op til golf spillets ånd.
 • At gøre sig bekendt med nærværende ordens- og etiketteregler.
 • At efterleve MGC’s dress code, der fremgår af opslag i velkomstområdet og på klubbens hjemmeside.
 • At efterkomme anvisninger og henstillinger fra baneservice, der kan forekomme overalt på anlægget og i øvrigt oplyse navn og klubnummer på forespørgsel.
 • At efterkomme anvisninger og henstillinger fra klubpersonale og bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt oplyse navn og klubnummer på forespørgsel.

Klubhuset (velkomstområde, omklædningsrum, bag-lade), caféen, restauranten og terrasserne:

 • Det er kun tilladt, at færdes indendørs i rengjorte sko eller golfsko uden metalspikes.
 • Bags, trolleys eller andet udstyr må ikke medbringes indendørs med undtagelse i bag-laden.
 • Bags og trolleys må ikke medbringes på terrasseområderne.
 • Vask af jern, køller og andet grej skal foregå på de dertil indrettede vaskepladser.
 • Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i klublokalerne eller på terrasserne.
 • Mad og drikkevarer skal købes i caféen eller i automaten i velkomstområdet.
 • Det henstilles til alle at medvirke til, at sætte brugt service m.m. på afrydningsbordet.
 • Det henstilles til alle, at stille borde og stole på plads efter brug.
 • Alt affald skal kommes i affaldsbeholderne.
 • Beklædningsgenstande og golfudstyr der efterlades eller glemmes på banen eller i klubhuset, lægges i ”glemmespanden” i forrummet til Turneringslederkontoret.
 • Rygning er ikke tilladt i klubhuset.
 • Klubben kan ikke påtage sig ansvar for spillerens værdier og effekter på klubbens område.

Spil på 18 hullers banen:

 • Berettiget til spil på banen er klubbens medlemmer med banetilladelse samt greenfee gæster dvs. aktive medlemmer af en golfklub der er medlem af Dansk Golf Union eller af en tilsvarende udenlandsk national organisation, efter at betaling af den til enhver tid fastsatte greenfee har fundet sted.  
 • ALLE SPILLERE SKAL HAVE EN BESTILT OG BEKRÆFTET TID I GOLFBOX. Tider kan bestilles og bekræftes på touchscreen eller på GolfBox app´en senest 10 min. før tee-off. Overtrædelse af denne regel kan sanktioneres jævnfør nedenstående.
 • Bestilte tider, der ikke ønskes benyttet, skal afbestilles så hurtigt som muligt. Overtrædelse af denne regel kan sanktioneres.
 • Spilleren skal til enhver tid kunne dokumentere sin adkomst til at spille på banen.
 • Greenfee spillere betaler og bekræfter via GolfMore automaten i akomostområdet.
 • Spillerens bag skal altid være forsynet med Mollerup Golf Clubs bag-mærke eller greenfee kvittering.
 • Der må ikke spilles i golfsko med metalspikes.
 • Spillere skal acceptere sammenlægning til tre- og firebolde.
 • Der startes fra 1. tee, medmindre andet er meddelt ved opslag.
 • Medbring altid pitchfork og ret altid nedslagsmærker på greens.
 • Udvis størst mulig omhu med hensyn til at beskytte banen.
 • Læg altid turf på plads på fairways.
 • Riv altid bunker efter, at du har slået fra den og læg riven tilbage i bunker.
 • Undgå at beskadige hulkanter, når du fjerner eller isætter flagstangen og læg flagstangen skånsomt og uden at beskadige green.
 • Greenkeeperne har fortrinsret på banen. Afvent altid, at der vinkes for videre spil.
 • Alt affald, cigaretskod, dåser, flasker m.m. skal placeres i affaldsbeholderne.
 • Råb altid FORE, hvis bolden er på vej mod en anden person.
 • Der må ikke spilles i hold med mere end fire spillere.
 • Tre- og firebolde har fortrinsret.
 • Spilleren skal til enhver tid følge anvisninger fra baneservice.
 • Hver spiller skal have sit eget sæt golfudstyr på banen.
 • Det er gruppens ansvar at følge tidsplanen og holde trit med gruppen foran. Hvis gruppen taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, skal den invitere gruppen bagved til at spille igennem.
 • For at sikre en god oplevelse for alle er det vigtigt, at der er opmærksomhed på spilletempoet.
  • Spil i rask tempo
  • Saml din bold op, når du har brugt dine tildelte slag.
  • Placer din bag ved udgangen til næste hul, inden du går på green for at putte.
  • Forlad green straks, når sidste bold er i hul.
  • Noter først på scorekortet, når du er ved næste tee.
 • Spil en provisorisk bold eller benyt ”cirkelreglen” (lokalregel), hvis du har formodning om, at bolden kan være tabt andre steder end i et strafområde eller out of bounds.
 • Undgå unødvendige prøvesving.
 • Undgå støjende adfærd på banen.
 • Trolley’s og buggy’s må ikke køres på teesteder, greens eller mellem green og greenbunker.
 • Buggys skal, hvis der er anvist kørespor, følge dette.
 • Hunde må ikke medtages på banen.
 • Det er ikke tilladt at benytte plastik tees.
 • Det er den enkelte spillers pligt før start at sikre sig, at medspillerne opfylder betingelserne for spil.

Spil på Par-3 banen:

 • For spil på Par-3 banen gælder samme regler som for spil på 18-hullers banen.
 • Der kræves dog ikke tidsbestilling.
 • Der startes på hul 1 og hullerne spilles i rækkefølge.
 • Der må ikke spilles med træningsbolde.
 • Der må spilles flere runder.

Spil på træningsfaciliteterne (Driving range, øve bunkers og indspil områder samt putting greens):

Træningsfaciliteterne kan benyttes af aktive medlemmer af Mollerup Golf Club, greenfee spillere, og spillere, der har købt træningskort til Driving range eller Par-3 banen.

Driving Range:

 • Driving range bolde trækkes i boldautomaten enten ved hjælp af DGU medlemskortet, Golfmore app’en, betalingskort, mobilepay eller ved indtastning af kode købt i GolfMore automaten.
 • Det er kun tilladt at slå ud fra udslagsmåtter og kun i retning mod Driving range.
 • Der skal råbes FORE, hvis bolden er på vej mod hul 10 eller Par-3 banen.
 • Boldkurve skal stilles på plads i kurveholderne efter brug.
 • Undgå at slå bolde direkte mod boldindsamlermaskinen, når der samles bolde.
 • Driving range må benyttes medmindre den er meddelt lukket ved opslag eller via hjemmesiden.

Øve-bunker og indspil område:

 • Der må kun trænes med egne bolde.
 • Turf skal lægges på plads.
 • Nedslagsmærker på indspil green skal rettes op efter træning.
 • Bunker skal rives efter træning.

Putting Green:

 • Putting green må kun benyttes af golfspillere.
 • Træning af indspil til putting green ved klubhuset er ikke tilladt. Der henvises til putting green ved hul 10.
 • Flagene skal løftes med hånden under hensyn til hulkanten.
 • Putting green må ikke betrædes ved frost og sne.
 • Ikke golfspillende personer kan opnå tilladelse til at benytte putting green – under opsyn og alene i forbindelse med undervisning.
 • Putting green er ikke en legeplads og må ikke betrædes med sko med høje hæle.

 

Kontrol, påtale og andre sanktioner

  • Alle anvisninger fra banepersonale, administrativt personale, frivillige, der varetager baneservice/banekontrol, og bestyrelse skal umiddelbart efterkommes.
  • Dialog vil altid være første redskab til at løse eventuelle problemer på banen. Hvis det konstateres, at dialogen ikke giver en løsning eller hvis banekontrollen vurderer, at der er tale om en bevidst overtrædelse af ovenstående regler kan spilleren umiddelbart bortvises og der sker samtidig en indberetning til klubbens administration. Ved grove og/eller gentagne overtrædelse kan banekontrollen bortvise spilleren og indstille til karantæne. Beslutning træffes af bestyrelsen.
  • Administrationen kontrollerer løbende ”no-show” listen, der viser alle tidsbestillinger, der ikke er bekræftede. De første 2 no-shows vil medføre en advarsel. Ved 3. no-show gives der karantæne fra tidsbestilling, samt spil på banen i 14 dage. Ved efterfølgende gentagelser kan karantænen forlænges.
  • Sanktioner kan påklages til bestyrelsen. Klage har ikke opsættende virkning.
  • Overtrædelse af ordensreglerne og den til enhver tid gældende etikette kan på stedet påtales af ethvert medlem og/eller indberettes til bestyrelsen med henblik på eventuel fastsættelse af sanktioner.

Overtrædelse af ovennævnte ordens- og etiketteregler kan medføre indberetning til klubbens Amatør- og Ordensudvalg med henblik på sanktionering i form af henstilling, påtale, advarsel, karantæne eller eksklusion.

For greenfee spillere der ikke efterlever foranstående ordens- og etiketteregler, vil der til spillerens stamklub ske skriftlig indberetning af forseelsen og konsekvenserne fremadrettet i forhold til Mollerup Golf Club herunder oplysning om evt. bortvisning eller karantæne fra MGC.

 

Mollerup Golf Club   

Bestyrelsen

Risskov den april 2022