Elitepolitik

Elitegolf i Mollerup Golf Club

Gennem et målrettet junior- og elitearbejde ønsker klubben at udvikle egne elitespillere, der kan konkurrere på højt niveau, såvel individuelt som holdmæssigt. Dette søges opnået ved, at klubben arrangerer ugentlig træning, inklusive vintertræning, træningssamlinger og sociale arrangementer. Klubben har en højt kvalificeret Pro og tilstræber, at elitespillere deltager i de rette turneringer.

Målet er, at klubben både på dame- og herresiden er repræsenteret på højeste niveau i DGU’s Danmarksturnering og individuelle turneringer.

Eliteudvalget arbejder for at fremme elitegolf i Mollerup Golf Club og varetager klubbens elitesportslige aktiviteter, hvor alle med lyst, gå på mod og vilje kan dygtiggøre sig inden for golfmæssige og personlige målsætninger.

Eliteudvalget ønsker, at klubbens junior- og elitespillere, udover at være dygtige golfspillere, også er ”hele mennesker”, der kan fungere socialt i og uden for klubben. Særligt ønsker vi med afsæt i golfsporten, at vores junior- & elitespillere tilegner sig og udvikler kompetencer, som kan anvendes såvel inden for som uden for golfbanen. Vi stræber imod, at give klubbens spillere de bedste forudsætninger for at fungere i alle lag, såvel skole, uddannelse, job mv. Junior- og elitespillerne er klubbens naturlige fødekæde, og bl.a. dem, der skal videreføre klubben og klubbens kultur… derfor skal vi gradvist ”uddanne” dem til denne opgave.

Eliteudvalget ønsker ved individuelle og holdmæssige resultater at kunne synliggøre klubben og derigennem tiltrække samarbejdspartnere / sponsorer, der vil medvirke til at understøtte og videreudvikle vores eliteafdeling og klubben.

Eliteudvalgets opgaver:

Eliteudvalget indstiller hvert år til bestyrelsens godkendelse, hvilke nye hold der skal tilmeldes Danmarksturneringen (DT), DGU eller hvilke hold der skal trækkes, så tilmeldingsfristen kan overholdes. Allerede godkendte hold fortsætter i den division, de har spillet sig til.

Eliteudvalget udpeger hvert år i god tid inden sæsonstart dels en koordinator for dameholdene og dels en koordinator for herreholdene samt en koordinator for de, der ønsker at spille individuelle turneringer.

Eliteudvalget udpeger efter samråd med de enkelte holds spillere i god tid inden sæsonstart en holdkaptajn for hvert hold.

Eliteudvalget udpeger en turneringsleder evt. flere for hver turnering.

Eliteudvalget fastlægger i samarbejde med Pro’en træningstider for året.

Eliteudvalget udarbejder og reviderer hvert år de opgaver, koordinatorer, holdkaptajner og turneringsleder(e) forventes at løse.

Eliteudvalget sikrer at sæsonens erfaringer hos Pro’en, Koordinatorer, Holdkaptajner, Turneringsleder(e) og spillere evalueres og benyttes som udgangspunkt for forbedringer og planlægning af den kommende sæson. 

Eliteudvalget indhenter fra udvalgte elitespillere ønskeliste med, hvilke individuelle nationale turneringer den enkelte ønsker at deltage i i løbet af året. Eliteudvalget beslutter på denne baggrund, hvilke turneringer der kan støttes og med hvad. Der udfærdiges en gensidig kontrakt (spillerkontrakt), når der bevilges individuel støtte.  

Eliteudvalget tilrettelægger træningen og dens indhold i samarbejde med klubbens Pro.

Klubbens Pro udtager i samarbejde med holdkaptajnerne de enkelte hold. Det er Pro’en, der ved uenighed suverænt beslutter, hvem der deltager på de enkelte hold.

Den gyldne kølle (lukket turnering for elitespillere): Når turneringsplanen for klubben er godkendt, fastlægger eliteudvalget GK spilletider på ledige hverdage og tidlige tider i weekends. Der er pligt til deltagelse, så vidt det er muligt for den enkelte spiller. 

Særarrangementer: Elite- og juniorudvalget kan iværksætte særarrangementer med det formål at skaffe ekstra midler til elite- og juniorarbejdet i klubben. Arrangementet skal være aftalt med bestyrelsen (FU).

Deltagelse i Danmarksturneringen for hold:

Eliteudvalgets mål for dækning af omkostninger ved deltagelse i Danmarksturneringen for hold er under forudsætning af, at der er den tilstrækkelige økonomi, følgende:

 Holdgebyr til DGU betales af klubben for alle hold.

Transport dækkes for Santander og 1. division. Får kørselsgodtgørelse med statens takst – men kun for den ene vej og kun for højest fire biler.

Morgenmad betales til Santander og 1. divisionsholdene, da de spiller 36 huller.

Frokost eksklusiv drikkevarer betales for alle hold. Eliteudvalget fastsætter en øvre beløbsgrænse for bespisningen.

Baneforplejning. Omfang fastsættes af eliteudvalget og gives til alle hold.

Bolde: Alle divisionsholdene får stillet et antal bolde til rådighed pr. turnering og kun disse må benyttes (sponsorbolde). Der stilles ikke bolde til rådighed for senior- og veteranholdene.                                                                                                    Alle hold er velkommen til at finde bold sponsor til deres hold, men dette skal koordineres med sponsorudvalget (manager).

Beklædning: Under forudsætning af, at den fornødne økonomi kan tilvejebringes, tildeles spillerne i Santander division og 1. division et sæt benklæder, en jakke eller windbreaker samt to kortærmede poloer. Øvrige divisionshold tildeles ligeledes et sæt benklæder, en jakke eller windbreaker og en polo med korte ærmer. Eliteudvalget fastsætter en egenbetaling, som øges jo lavere niveau der spilles på.

Elitespilleren tilbydes følgende træning:

Træning: Alle elitespillere skal som udgangspunkt træne i klubben efter den træningsplan, eliteudvalget og klubbens Pro har udarbejdet. Formålet er at optimere træningen og bl. a. give Pro’en mulighed for at kende dagsformen af hensyn til udtagelse af hold, men også for synlighed over for øvrige medlemmer. Bopæl kan medføre, at træning efter aftale med eliteudvalget, kan foregå delvist uden for klubben. Individuel træning uden for klubben er for egen regning.                                Divisionsspillerne kan frit booke individuel træning hos klubbens Pro. Senior og veteraner får klippekort med 10 klip til individuel træning hos klubbens Pro. Holdkaptajnerne disponerer derud over 10 klip til hold og fællestræning hos klubbens Pro.                                                                                                                          

Træningslejr: Alle elitespillere kan deltage, men det er frivilligt. Der fastsættes en egenbetaling for spillere på alle divisionsholdene, gradueret efter niveau (højeste niveau betaler mindst).  Senior og veteran spillere betaler selv.                            Betingelserne offentliggøres tidligst muligt på året.

Vintertræning: Vintertræning tilbydes elitespillerne på divisionsholdene, men alle der deltager betaler halvdelen selv.

Holdtræning: Alle elitespillere skal som udgangspunkt deltage i systematisk tilrettelagt hold-træning. Bopæl og turneringsaktivitet kan medføre, at træning efter aftale med klubbens Pro kan foregår delvist uden for klubben. Divisionsholdene skal i forbindelse med én holdtræning pr. måned af sociale årsager, så vidt muligt deltage i fællesspisning i klubben. Dette organiseres af holdkaptajner og koordinatorer i fællesskab. 

Deltagelse i individuelle turneringer:

Sæsonplan: Eliteudvalget tilrettelægger i samarbejde med spilleren, klubbens Pro og evt. koordinator, hvilke nationale rangliste turneringer, der bør/skal spilles i løbet af sæsonen.

Stipendie: Eliteudvalget kan beslutte at støtte med et stipendie eller tilbyde anden form for støtte til enkelte top elitespillere. Dette forudsætter, at der udarbejdes en spillerkontrakt med spilleren, som skal godkendes af bestyrelsen (FU).

Sponsorkontrakter: Den enkelte elitespiller kan selv tegne sponsorkontrakter, som eliteudvalget skal godkende. Såfremt det sker i relation til eller konflikter med en af klubbens sponsorer, skal bestyrelsen (FU) godkende dette.

Elitespilleren forventes at:

For de ydelser, som klubben stiller til rådighed for elitespillerne, skal disse yde modydelser til klubben efter princippet ”NYDE og YDE”.

Træning: Det forventes, at elitespilleren deltager i den træning, eliteudvalg og Pro udarbejder dels som sæsonplan dels som individuel træning.

Sportsligt: Det forventes, at elitespilleren repræsenterer klubben på værdig vis såvel på som uden for banen. Det forventes, at elitespilleren yder sit bedste både til træning og i turnering.

Møder: Det forventes, at elitespilleren deltager i de møder og samlinger, som eliteudvalget, koordinatorer, kaptajner eller klubbens Pro indkalder til.

Coaching: Elitespillerne skal i det omfang, det er muligt, fungere som coach for juniorerne og evt. også klubbens øvrige medlemmer i forbindelse med deres træning et nærmere aftalt antal gange årligt. Plan udarbejdes af eliteudvalget i samarbejde med juniorudvalget og klubbens Pro.

Deltagelse i klubturnering: Elitespillerne skal i det omfang, det er muligt, deltage i mindst én klubturnering årligt. Plan udarbejdes af eliteudvalget i samarbejde med spilleren og turneringudvalget.

Deltagelse i klubmesterskabet: Elitespillerne bør deltager i klubmesterskabet. Eliteudvalget kan under særlige omstændigheder dispensere derfor.

Business: Det forventes, at elitespillerne efter aftale med eliteudvalget, i begrænset omfang stiller sig til rådighed til Company Days, events arrangeret for klubbens sponsorer eller af Business klubben.

Vedligeholdelsesarbejde: Elitespillerne skal i det omfang, det er muligt, uden for golfsæsonen deltage i mindst en vedligeholdelsesopgave i klubben årligt. Plan udarbejdes af eliteudvalget i samarbejde med spilleren og bane-/husudvalget.

Eliteudvalget 19.2.2019                                                

Godkendt af bestyrelsen 5.3.2019.